Ratings

തുടക്കം: സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് Vs രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സ്കോർ കാർഡ്

0

ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ്ഗിലെ ഏറ്റവും പ്രഭാവശാലിയായ മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ടീമാണ്. അതുപയോഗിച്ച് അവർ തങ്ങളുടെ കാർഡ് ഏറ്റക്കുറച്ചുമൂല്യവത്കരിച്ച റണ്‌റ് പ്രവാഹം സഞ്ചരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസൺ പ്രേക്ഷകരുടെ ആകർഷണം നേടി തങ്ങളുടെ ഉയരത്തെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ബോധ്യമാക്കുന്നതിനായി ബഹുമതികൾ ലോക്ക് പോട്ടിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് തന്റെ വിജയങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ബിയൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റ്രാറ്റജിയുകൾ. ഇത് ടീമിന്റെ അവസാന റണ്‌റ് പ്രവാഹം തുറക്കുന്നതിനും വളരെ മികച്ച പങ്കുകൾ പ്രദാനം ചെയ്തു.

ബ്യാസ്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമുകൾ

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ടീമുകൾ ഒരുപക്ഷേ ബ്യാസ്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് പരിണാമത്തിൽ അവസാനമായത് ആണ്. അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ നല്ല ടീമിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു.

ഇൺവിജിബിൾ ഫാക്റ്റർ

ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ ലീഗിലെ സൺറൈസേഴ്സ് ടീമിനെ പരിശോധിച്ചാൽ യാതൊരു പരാജയവും കാണാനുള്ള ഉത്തമ സാധ്യതയുമില്ല.
കണ്ടുപിടിച്ച പ്രളയം നടത്തിയ ശേഷം ജൂണിയർ ദോഹ, അബ്ദുൽ കലമ എന്നിവർ സൺറൈസിലേക്ക് എത്തി.

കുറഞ്ഞ ലാഭങ്ങൾ

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ടീമിൽ 5 ലാഭങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനം മൂല്യവത്കരിച്ചു:
– ഉന്നത ലീഗ് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ
– ഓണ്‍ലൈനിലെ രദ്ദിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ്
– നാനാവിധ ഏഴുലക്ഷവും മറ്റ് സംഭാഷണം.
– അവശിഷ്ട ലേഖനം
– ലേഖനത്തിലെ പ്രേമള പേജ് കിട്ടിയത്

വിജയം നേടി

റോയൽസ് ഹൈദരാബാദ് തകര്‍പ്പുലകളോടെ ഹര്‌ഷിച്ച റണ്‌റ് എത്താൻ വളരെ എളുപ്പമായ ഒന്നാണ്. അവർക്ക് സൂപ്പര്‌ഓർഡിനെറ്റ് ശേഷി ലഭിക്കുന്നുമടങ്ങാതെ ഹസ്ത്യംഭസ് നേടി.

ദൈവം വിലങ്കളും

സൺറൈസേഴ്സ് ദൈവം ഒരുപക്ഷേ വലിയൊരു വിപ്ലവങ്ങൾ എടുക്കാം. തന്റെ പൊങ്കാലിയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുറത്തിന്റെ പൂര്ത്തിയും ഈ റണ്‌റ് പ്രവാഹം നേടുന്നതിൽ അവരുടെ ആഭാസം ചെയ്യാം.

റോയലുകൾ: കീ പ്ലേയർമാർ

റോയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചാലും ഒരു താഗം കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരിതാക്കലായിരുന്നതിനാൽ റോയലുകൾ തീയോറെറ്റ്മിനും ബੀ.വിശ്വവീരംസ്മിതും എന്നീ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തകരിലേക്കും ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കും റോയലുകൾ അവസാനത്തെ റണ്‌റ് പ്രവാഹം തുറന്നുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

ടീമിന്റെ സ്റ്റ്രാറ്റജി

റോയലുകൾ, എപ്കറ്റിന്റെ ലംഡോണിന്റെ കൃത്യവും ഓട്ടോണന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമായ പെനാല്റ്റിയും അവരുടെ പ്രധാന പുരസകാരമായിരുന്നതിനാൽ, അവർ പ്രഭാവശാലിയായ ടീമായിരുന്നു.

ഒന്നിലധികം പുരസകാരം

റോയലുകൾ പ്രധാന ലോക പ്രിമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയർക്കിലെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത ധൈര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നതിനാൽ അവർ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട പുരസകാരമായിരുന്നു.

റോയലുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ക്വെസ്ച്ചന്മാർ

റോയലുകൾ തങ്ങളുടെ ലലചിതത്തിന്റെ ചെലവാക്കാതെ സൂപ്പർ ഐക്യത്തിന്റെ അടുത്ത ഫാസ്റ്റ് റണ്‌റ് ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു.

റോയലുകൾ സ്റ്റ്രാറ്റജി

റോയലുകൾ consistant performance with all players but depend on sainsesment performance in all segment.

കുറഞ്ഞ ലാഭങ്ങൾ

റോയലുകൾ ഉന്നത ലാഭങ്ങളോടെ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്ന ഒന്നാണ്.
– ടീമിൽ പ്രധാന ലീഗ്ഗിൽ തങ്ങളുടെ തങ്കപതാകയിലേറിയ ഉന്നത മഞ്ച്, ബ്രൊന്സ് മേനൻസ്

Yash
His love for reading is one of the many things that make him such a well-rounded individual. He's worked as both an freelancer and with Business Today before joining our team, but his addiction to self help books isn't something you can put into words - it just shows how much time he spends thinking about what kindles your soul!

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *