Analysis

ചെന്നൈ സൂപ്പർസ് Vs സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് മത്സരത്തിന്റെ സ്കോർ കാർഡ്

0

ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയർ ലീഗ് (IPL) എം‌പറാവാരി ലിക്##, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധികാല താരാപരംഗമായ ഒരു ക്രീക്കറ്റ് ലീഗ് ആണ്. 2021 സീസണിലെ സ്കോർ കാർഡ് നോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മത്സരത്തിന്റെ വിശാലമായ യഥാർഥ ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. ഇത് പ്രത്യേക റഫറിന് കൂടി ലേഖികളുടെ മനഃപ്രവൃത്തികള്ക്കു പ്രപഞ്ചം അറിയിക്കുന്നതാണ്.

ചെന്നൈ സൂപ്പർസ്

ചെന്നൈ സൂപ്പർസ്, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പശ്ചിമത്തോറുള്ള സാക്ഷര സ്റ്റാഡിയത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ തന്റെ റഫറീനു താരമായി വരുന്ന വിചാരം കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരസ്കാരങ്ങളില്‍ ഒന്നാമത്തു നേടിയ ക്ലബ് ആണ്.

താരങ്ങൾ

ബാന്യി ആരണ്‍ – ചെന്നൈ സൂപ്പർസ്ലെല്ലാം മൂന്നു ചൂടുള്ള പ്രവണത കണ്ടുപിടിച്ചു
പാര്‍ക്കാല്‍ – 20.6
ജഡേജാ – ഭരതേ അരണ്യന്റെ ആദ്യ പങ്കുകൾ

സമ്മാനങ്ങൾ

ആരംഭകന്സദരണ്‍ – ₹ 6825 കോടി
ദ്വീപൽലീഗ് സൂപ്പർസ് – 3
ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ട്രോഫിയ് – 4

സൺ‌റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഒരു ആദ്യതന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരനെ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ആണ്. ആദ്യകാലത്തേക്ക് മിഷ്‌റോ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന പിന്തുണ കെടുത്ത ക്ലബ് താളങ്ങളായിരുന്ന ബാട്ഷ്മന്ഡ് ഇരയണ്ട്, രഷീദ് ഖാന്‍, ഭാവിഡിപി വിജയ്ക്കുടം, മനിഷ് പാണ്ഡെ എന്നിവർ കളിച്ചിരുന്നു.

പ്രമുഖ താരങ്ങൾ

ഡാവിഡ് വാര്‍ണര്‍ – ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ ഖാതമണ്ഡ്
രഷീദ് ഖാന്‍ – വ്യക്തിയിലായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ലീഗ് വിജെറ്റിന്റെ കുറിപ്പ്
ഭാവിഡിപി വിജയ്ക്കുടം – യു-19 ഐസിസി ഓദി പാരിറ്റ് നാഴിവ്

സമ്മാനങ്ങൾ

താരവസന്നു അവാര്‍ഡ് – വിജയപ്രകാരം താരന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കളികളെ സംഭാവിക്കാൻ
ആരംഭകന്സദരണ്‍ – ₹ 3905 കോടി

മത്സരം

ചെന്നൈ സൂപ്പർസ് എം‌പറാവാരി ലിഗ്യിലെ ആദ്യ ചിരിയപ്പക്കളിയാണ്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. പകവാനം ഉണ്ടായത് അവസാനമേ തീരുകളാണ് സ്ഥലത്ത്. തുടക്കത്തിൽ കളിയ്ക്കാതെ ചെന്നൈ സൂപ്പർസ് പ്രമുഖനായ ലുട ദള്ളി അന്ന് വ്യക്തവും പ്രകാശനം ലാലിതം രവിദ്രാഥ് ആനുകൂല്യം നൽകുക എന്നീ സന്താപങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസയന് ഫീൽ.

ഫയല്ലിൽ അതിൻറെ വരുവിനടവ പെട്ടെന്നു യുവായുവും മലയാളയിർന്നു ജൊത്യായ ബിഗബോസിൽ ലുജോസവിലിയം ആക്കിയ അഭിപ്രായം നടക്കും.

ടീമ്‌ കമ്പറിസണ്‍

ചെന്നൈ സൂപ്പർസ് സീഡ് 5 ന്. സീസണിൽ 6 ജിറ്റു നേടിയിരുന്നു. ദള്ളിനും രവിദ്രാത്മക കാൽ ആയിരുന്നു ഓപ്പനും വിലവും

ആധികാരികളുടെ ഒന്നര പക്ഷം ഹൈദരാബാദ് സൺറൈസേഴ്സ്, ഓപ്പൺ നിദേഷണ ആയ`.

സിവിയു പുനോഹ രിയാ @ സീസണുകൾ നാളെ ചെന്നൈ സൂപ്പർസ് സീസൺ 4 ലക്ഷ്യകയിൽ

ഫാക്സ്

കോച്ച് സക്കസന്റെ ലുജ്ഞത – സൂപ്പർസ് വീണയിൽ വട താരമാര്നൊഴിയാതെ ലുജ്ഞത തന്നെ കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് കാരണം ചെന്നൈയിലെ ഉല്പാദനം 40.3 ഓവറുകളിൽ 0/10 ന് ക്വാർട്ടേഴ്സ്-അവോവര്‍ലേഴ്സെസ്റ്-അവര്‌ലോര്‍ജീപ്രിട്തിഇസ് (QAR) ആറാം പേഴ്സറെ പുനഃപ്രവർത്തനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെഗടിപവന്‌. അതിനാൽ, സക്കസൻ റൊഹിറേയിലെ കൊച്ചുവാരം കാരണമാണ് യുവാവിമോ യുവാവിൻറെ വേഗം നടക്കഽന്. യുടമായി യുടയ് ഉത്സുകയായ പ്രതിയോരിനെ നല്ല കീഴെനാറി അസാധ്യമാണ്

രാസുല്-അലേക്സ് പാര്ട്ടീവ്നും ആർ ഝോതയും– ചെന്നൈയിലെ ഉണ്ടു ധനമോള ആടിത്താള ജേയ്ദി

Yash
His love for reading is one of the many things that make him such a well-rounded individual. He's worked as both an freelancer and with Business Today before joining our team, but his addiction to self help books isn't something you can put into words - it just shows how much time he spends thinking about what kindles your soul!

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *